Publication


Kucharová, V. and Št'astná, A. and Höhne, S. and Nešporová, O. and Paloncyová, J. and Svobodová, K.
Partnerství, rodina a mezigeneracní vztahy v ceské spolecnosti (Partnership, Family and Intergenerational Relations in the Czech Republic)
Prague, VUPSV/RILSA, 2009,
URL, JabRef BibTex, Abstract
V posledních desetiletích probíhají v Evrop? i v zemích dalších kontinent? demografické zm?ny, které zásadn? m?ní životy lidí z hlediska jejich životních drah, partnerských a mezigenera?ních vztah? i forem rodinného soužití, což se odráží v jejich životních podmínkách. Tyto zm?ny nesou ?adu spole?ných rys? v zemích r?zné geografické polohy, kulturních tradic a s r?zným politicko-ekonomickým uspo?ádáním, avšak ?asování t?chto zm?n a jejich pr?b?h jsou pro každou zemi ve velké mí?e specifické. Poznání národních charakteristik demografických jev? a jejich sociálních souvislostí je stále trvajícím procesem s praktickými dopady na koncipování ve?ejných politik, zejména politiky rodinné. ?eská republika se proto ú?astní od roku 2004 mezinárodního projektu Generations and Gender Programme (GGP). Jeho hlavní sou?ástí je reprezentativní panelové šet?ení, zam??ené zejména na rodinné dráhy v širokém kontextu a z genderové a genera?ní perspektivy. V roce 2008 vydaly ?ešitelské týmy tohoto projektu za ?R, P?írodov?decká fakulta UK a Výzkumný ústav práce a sociálních v?cí, v.v.i., publikaci „Rodina, partnerství a demografické stárnutí“ shrnující základní poznatky z první vlny tohoto šet?ení. Tato kniha na ni navazuje souborem analytických statí, v?novaných zásadním etapám životních drah – osamostat?ování mladých lidí, formování partnerství a rodi?ovství, rozpadu manželství a životu ve stá?í. Kniha se v?nuje i vybraným d?ležitým jev?m, charakterizujícím soudobé demografické zm?ny, jako je ?asto se vyskytující život v neúplné rodin?, stále rozší?en?jší nesezdané soužití a prom?ny hodnotového základu partnerských vztah?, zde se zam??ením na roli náboženství. Z provedených analýz jsou vyvozeny nám?ty pro rodinnou politiku.

Reference


@book{Kucharova2009,
  author = {Kucharová, V. and Št'astná, A. and Höhne, S. and Nešporová, O. and Paloncyová, J. and Svobodová, K.},
  title = {Partnerství, rodina a mezigeneracní vztahy v ceské spolecnosti (Partnership, Family and Intergenerational Relations in the Czech Republic)},
  year = {2009},
  publisher = {Prague, VUPSV/RILSA},
  url = {http://www.czech-ggs.cz/clanky/publikace/monografie/knizni-publikace.html},
  timestamp = {27.04.2012},
  owner = {Barbuscia},
  editor = {Kucharová, V. and Št'astná, A.},
  abstract = {V posledních desetiletích probíhají v Evrop? i v zemích dalších kontinent? demografické zm?ny, které zásadn? m?ní životy lidí z hlediska jejich životních drah, partnerských a mezigenera?ních vztah? i forem rodinného soužití, což se odráží v jejich životních podmínkách. Tyto zm?ny nesou ?adu spole?ných rys? v zemích r?zné geografické polohy, kulturních tradic a s r?zným politicko-ekonomickým uspo?ádáním, avšak ?asování t?chto zm?n a jejich pr?b?h jsou pro každou zemi ve velké mí?e specifické. Poznání národních charakteristik demografických jev? a jejich sociálních souvislostí je stále trvajícím procesem s praktickými dopady na koncipování ve?ejných politik, zejména politiky rodinné. ?eská republika se proto ú?astní od roku 2004 mezinárodního projektu Generations and Gender Programme (GGP). Jeho hlavní sou?ástí je reprezentativní panelové šet?ení, zam??ené zejména na rodinné dráhy v širokém kontextu a z genderové a genera?ní perspektivy. V roce 2008 vydaly ?ešitelské týmy tohoto projektu za ?R, P?írodov?decká fakulta UK a Výzkumný ústav práce a sociálních v?cí, v.v.i., publikaci „Rodina, partnerství a demografické stárnutí“ shrnující základní poznatky z první vlny tohoto šet?ení. Tato kniha na ni navazuje souborem analytických statí, v?novaných zásadním etapám životních drah – osamostat?ování mladých lidí, formování partnerství a rodi?ovství, rozpadu manželství a životu ve stá?í. Kniha se v?nuje i vybraným d?ležitým jev?m, charakterizujícím soudobé demografické zm?ny, jako je ?asto se vyskytující život v neúplné rodin?, stále rozší?en?jší nesezdané soužití a prom?ny hodnotového základu partnerských vztah?, zde se zam??ením na roli náboženství. Z provedených analýz jsou vyvozeny nám?ty pro rodinnou politiku.}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.