Publication


Ratikainen, J. and Slagsvold, B.
Arbeidsdeling i hjemmet – et psykologisk perspektiv med data fra LOGG/NorLAG [Division of household labour – a psychological perspective]
NOVA Working Paper, 2010
URL, JabRef BibTex, Abstract
I dette arbeidsnotatet er temaet deling av husarbeid mellom partnere og noen mulige psykologiske årsaker til og konsekvenser av det. Nærmere bestemt ser vi på sammenhenger mellom det å dele husarbeid mellom partnere og tilfredshet med parforholdet. Videre ser vi på sammenhenger mellom trekk ved personligheten og kjønnsrolleorientering på den ene siden og deling av husarbeid mellom partnere på den andre. Deling av husarbeid og likestilling i hjemmet har vært tema i mange publikasjoner, og da ofte relatert til sosioøkonomiske variabler og til effekter av sosialpolitiske tiltak. Mulige psykologiske forhold som kan virke inn på arbeidsdeling og likestilling har i liten grad vært studert. Selv om individuelle psykologiske forhold i begrenset grad er direkte påvirkbare, er det mulig at også disse kan bidra til en bedre forståelse av arbeidsdeling mellom partnere. Notatet bygger på data hentet inn gjennom den store LOGG studien gjennomført i 2007-2008 hvor Statistisk sentralbyrå og NOVA er samarbeidspartnere. LOGG har hatt finansiell støtte fra Forskningsrådet og flere departementer, deriblant Barne- og likestillingsdepartementet. Informasjoner som er innhentet i LOGG består dels av spørsmål som inngår i den store internasjonale studien Generations and Gender Study – GGS, og dels av spørsmål som inngår i den store norske studien Livsløp, Aldring og Generasjon – NorLAG. Fra NorLAG har man i LOGG blant annet hentet et nokså omfattende sett av psykologiske batterier og skalaer. Noen av disse anvendes i analyser i dette notatet. For en nærmere beskrivelse av LOGG studien og dens utforming og utvalg se SSB notat (Lappegård & Slagsvold 2008) eller Samfunnsspeilet nr. 1 2009 (Brunborg m.fl 2009). Notatet er skrevet innen rammen av vel to månedsverk, med planer om videre bearbeiding for publisering i tidsskrift.

Reference


@article{Ratikainen2010a,
 author = {Ratikainen, J. and Slagsvold, B.},
 title = {Arbeidsdeling i hjemmet – et psykologisk perspektiv med data fra LOGG/NorLAG [Division of household labour – a psychological perspective]},
 year = {2010},
 journal = {NOVA Working Paper},
 publisher = {NOVA: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring [Norwegian Institute for Research on Childhood, Welfare and Ageing]},
 pages = {37},
 url = {http://norlag.nova.no/asset/4039/1/4039_1.pdf},
 timestamp = {28.09.2011},
 owner = {Willis-Nunez},
 language = {Norwegian},
 abstract = {I dette arbeidsnotatet er temaet deling av husarbeid mellom partnere og noen mulige psykologiske årsaker til og konsekvenser av det. Nærmere bestemt ser vi på sammenhenger mellom det å dele husarbeid mellom partnere og tilfredshet med parforholdet. Videre ser vi på sammenhenger mellom trekk ved personligheten og kjønnsrolleorientering på den ene siden og deling av husarbeid mellom partnere på den andre. Deling av husarbeid og likestilling i hjemmet har vært tema i mange publikasjoner, og da ofte relatert til sosioøkonomiske variabler og til effekter av sosialpolitiske tiltak. Mulige psykologiske forhold som kan virke inn på arbeidsdeling og likestilling har i liten grad vært studert. Selv om individuelle psykologiske forhold i begrenset grad er direkte påvirkbare, er det mulig at også disse kan bidra til en bedre forståelse av arbeidsdeling mellom partnere. Notatet bygger på data hentet inn gjennom den store LOGG studien gjennomført i 2007-2008 hvor Statistisk sentralbyrå og NOVA er samarbeidspartnere. LOGG har hatt finansiell støtte fra Forskningsrådet og flere departementer, deriblant Barne- og likestillingsdepartementet. Informasjoner som er innhentet i LOGG består dels av spørsmål som inngår i den store internasjonale studien Generations and Gender Study – GGS, og dels av spørsmål som inngår i den store norske studien Livsløp, Aldring og Generasjon – NorLAG. Fra NorLAG har man i LOGG blant annet hentet et nokså omfattende sett av psykologiske batterier og skalaer. Noen av disse anvendes i analyser i dette notatet. For en nærmere beskrivelse av LOGG studien og dens utforming og utvalg se SSB notat (Lappegård & Slagsvold 2008) eller Samfunnsspeilet nr. 1 2009 (Brunborg m.fl 2009). Notatet er skrevet innen rammen av vel to månedsverk, med planer om videre bearbeiding for publisering i tidsskrift.}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.