Families of Latvia
Latvijas ģimenes paaudzēs || Латвийские семьи сквозь поколения

Latvijas ģimenes paaudzēs

Starptautisks demogrāfisks apsekojums

Ģimenes dzīve visos laikos ir bijusi sabiedrības pārmaiņu spogulis. Mūsdienu cilvēka dzīves cikli būtiski atšķiras no iepriekšējām paaudzēm. Jauniem cilvēkiem šobrīd ir daudz vairāk iespēju, taču ir arī daudz izaicinājumu, īpaši tad, ja viņi mēģina sabalansēt darba, ģimenes un sabiedrisko dzīvi.

Politikas veidotājiem ir ļoti svarīgi saņemt regulāru informāciju un zināšanas par to, kāds atbalsts visvairāk nepieciešams dažāda tipa ģimenēm un jo īpaši jauniem  cilvēkiem, uzsākot patstāvīgu dzīvi un veidojot savu ģimeni. Atbildi uz šo un citiem jautājumiem palīdz sniegt inovācijas un augstas kvalitātes dati, kas nodrošina zinātniski pamatotu informāciju par cilvēku dzīves izmaiņu cēloņiem un sekām un ir neatsverams palīgs labas politikas veidošanā.

Jūsu ieguldījums

Šajā pētījuma posmā tiek aptaujāti 2000 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 79 gadiem.

Jūsu viedoklis ir ļoti vērtīgs mūsu pētījumam, tāpēc aicinām Jūs piedalīties un pastāstīt par sevi un savu dzīves pieredzi. Tikai tā — kopīgiem spēkiem — mēs spēsim izprast norises Latvijas sabiedrībā un palīdzēsim politikas veidotājiem sniegt atbilstošāku, precīzāk mērķētu atbalstu Latvijas ģimenēm.

Latvijā pētījumu pārstāv Pārresoru koordinācijas centrs un īsteno Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts.

Paldies par atsaucību!

Galvenās pētījuma tēmas

Pāreja uz pieaugušo dzīvi

 • Mācības un darbs
 • Vecāku mājas atstāšana
 • Pirmās partnerattiecības
 • Ģimenes veidošana
 • Labklājība un mazturība

Ģimenes stabilitāte un trauslums

 • Jaunas un daudzveidīgas ģimenes formas
 • Līdzsvars starp darbu un ģimeni
 • Pienākumu sadale starp vīriešiem un sievietēm
 • Bērnu plānošana

Dzīves vēlākie posmi

 • Paaudžu lomu izmaiņas
 • Starppaaudžu attiecības
 • Pensionēšanās
 • Rūpes par mazbērniem
 • Atbalsts, aprūpe, palīdzība

Par GGP pētījumu programmu

GGP centrālā mītne atrodas Nīderlandes Starpdisciplinārajā demogrāfijas institūtā (NIDI), kas darbojas Nīderlandes Zinātņu akadēmijas paspārnē. Pētījumu programmu atbalsta Eiropas Komisija,  NIDI, Nacionālais Demogrāfijas pētījumu institūts (INED, Francija), Maksa Planka Demogrāfisko pētījumu institūts (MPIDR, Vācija) un Apvienoto Nāciju Eiropas Ekonomikas komisija (UNECE).

Латвийские семьи сквозь поколения

Международное демографическое исследование

 

Семейная жизнь во все времена была зеркалом изменений в обществе. Жизненные циклы современного человека значительно отличаются от предыдущих поколений. У молодых людей в наше время намного больше возможностей, но в то же время им необходимо прилагать больше усилий, чтобы сохранить баланс между работой, семьёй и общественной жизнью.

Для формирования политики необходима регулярная информация и знания о том, какая поддержка больше всего подходит семьям различных типов, а особенно — молодым людям в начале их жизненного пути и при создании семьи. Чтобы дать ответ на этот и другие вопросы необходимы качественные данные, на основе которых учёные могут судить о причинах и последствиях изменений в жизни людей. Такие данные являются также и ценной опорой для формирования политики.

Ваше участие

На первом этапе исследования опрашиваются 2000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 79 лет.

Ваше мнение очень ценно для нашего исследования, поэтому приглашаем Вас принять участие и рассказать о себе и своём жизненном опыте. Только так — общими силами — мы не только лучше поймем происходящее в обществе, но и поможем государству и самоуправлениям в разработке более точных механизмов поддержки латвийских семей.

В Латвии исследование проводит Центр межведомственной координации, сбор и анализ данных  — Латвийский Университет, Институт философии и социологии.

Благодарим за отзывчивость!

Основные темы

Переход во взрослую жизнь

 • Учёба и работа
 • Начало жизни отдельно от родителей
 • Первые отношения
 • Создание семьи
 • Благосостояние

Стабильность и хрупкость семьи

 • Новые и разнообразные формы семьи
 • Равновесие между работой и семьёй
 • Распределение обязанностей между мужчинам и женщинами
 • Планирование рождения детей

Поздние периоды жизни

 • Изменение ролей со сменой поколений
 • Отношения между поколениями
 • Выход на пенсию
 • Забота о внуках
 • Поддержка и помощь в быту

 

Об исследовательской программе GGP

Координацией программы GGP занимается Нидерландский междисциплинарный демографический институт (NIDI), который работает в составе Королевской академии наук и искусств Нидерландов (KNAW). Программу поддерживает Европейская комиссия, NIDI, Национальный институт демографических исследований (INDED, Франция), Институт демографических исследований Макса Планка (MPIDR, Германия) и Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (UNECE).

Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.