Generations and Gender Survey | Suomi/Finland

Jatka kyselyyn (suomeksi) Fortsätt till undersökningen (på svenska)

SUOMEKSI

Berätta om dina erfarenheter

Du har ombetts delta i studien Generations and Gender Survey (GGS), som samlar information om välbefinnande, mänskliga relationer, arbetsliv och attityder samt tankar inför framtiden. Enkätsvaren kommer i Finland dessutom att länkas till vissa av Statistikcentralens register.

Du hör till de finländare som slumpmässigt valts att delta i enkäten. Vi hoppas att du vill svara och berätta för oss om ditt liv och din syn på samhället.

Det är helt frivilligt att delta. Det tar kring 45 minuter att svara på enkäten. Du kan när som helst avbryta ifyllandet av svaren och återkomma till enkäten senare om du vill.  Genom att fyll i din personliga kod på nytt kan du fortsätta där du blev senast.

Som tack för din hjälp lottar vi ut fem stycken 100 euros GoGift-presenkort bland de som fyllt i enkäten till slut. Om du vill delta i lottdragningen kan du uppge din e-postadress i slutet av enkäten. Dina kontaktuppgifter kopplas inte ihop med dina svar.

Du kan läsa mera om undersöknigen nedan.

Fortsätt till undersökningen (på svenska)

 

SUOMEKSI

Vem genomför studien i Finland?

I Finland fungerar Institutet för befolkningsforskning vid Befolkningsförbundet rf. som studiens uppdragsgivare. Enkäten genomförs av Taloustutkimus Oy. Vi genomför studien tillsammans med andra motsvarande undersökningar i flera länder i Europa och i världen som en del av ett brett internationellt forskningsprojekt, Generations and Gender Programme (GGP). GGP leds av Hollands demografiska institut i Haag (Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute; NIDI).

 

Vi tar hand om ditt integritetsskydd

All den information som du har lämnat in behandlas strikt konfidentiellt enligt nationell och europeisk dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation). Enkätsvaren används endast för forskningsändamål, och de behandlas alltid statistiskt, till exempel som medeltal eller fördelningar. Det går inte att identifiera enskilda respondenter ur forskningens publikationer.

Finlands GGS-enkätsvar kommer att berikas genom att sammanslå dem med vissa av Statistikcentralens register, så att vi får en ännu mångsidigare bild av finländarnas liv. Det kompletterade materialet kommer att förvaras på Statistikcentralens egna dataskyddade servrar i Finland. Du hittar mera information om forskningen och dataskyddsfrågor på Befolkningsförbundets sidor och i inbjudan vi sänt dig.

Fortsätt till undersökningen (på svenska)

Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.