Publication


Kraniauskiene, S.
Tapsmas suaugusiuojy: jaunimo socialine branda Lietuvoje (Becoming of Adult: Transition to adulthood in Lithuania)
Gyventojy studijos. Lietuvos socialini? tyrim? centras, 2011
URL, JabRef BibTex, Abstract
Remiantis antrosios Kart? ir ly?i? tyrimo bangos duomenimis studijoje nagrin?jamas jaunimo par?jimas ? socialin? brand? Lietuvoje nuo XX a. penktojo dešimtme?io iki XXI a. pirmojo dešimtme?io. Studijoje nagrin?jama socialin?s brandos kalendoriaus kaita, tranzicijos tvarkaraš?io poky?iai. Taip pat analizuojama tranzicijos ?vyki?, kaip antai iš?jimo iš t?v? nam?, darbinio debiuto, edukacijos baigimo, pirmosios partneryst?s ir santuokos bei pirmojo vaikos gimimo, sek? strukt?ros kaita. Nagrin?jama, kaip per min?t? laikotarp? keit?si nusistov?jusi ši? ?vyki? eil?s tvarka skirtingose jaunimo gimimo kohortose. Studijoje bandoma atsakyti ? klausim?, kiek per?jim? ? socialin? brand? Lietuvoje paveik? destandartizacija, veikianti ir kit? šali? jaunimo per?jim? ? socialin? brand?.

Reference


@techreport{Kraniauskiene2011,
 author = {Kraniauskiene, S.},
 title = {Tapsmas suaugusiuojy: jaunimo socialine branda Lietuvoje (Becoming of Adult: Transition to adulthood in Lithuania)},
 year = {2011},
 journal = {Gyventojy studijos. Lietuvos socialini? tyrim? centras},
 volume = {2},
 institution = {Gyventojy studijos. Lietuvos socialiniy tyrimy centras (Population Research. Lithuanian Social Research Centre)},
 number = {2},
 pages = {144},
 url = {http://www.demografija.lt/users/www/uploaded/mografijos/turiniai/kraniausk_turinys.pdf},
 timestamp = {27.02.2013},
 owner = {Saase},
 abstract = {Remiantis antrosios Kart? ir ly?i? tyrimo bangos duomenimis studijoje nagrin?jamas jaunimo par?jimas ? socialin? brand? Lietuvoje nuo XX a. penktojo dešimtme?io iki XXI a. pirmojo dešimtme?io. Studijoje nagrin?jama socialin?s brandos kalendoriaus kaita, tranzicijos tvarkaraš?io poky?iai. Taip pat analizuojama tranzicijos ?vyki?, kaip antai iš?jimo iš t?v? nam?, darbinio debiuto, edukacijos baigimo, pirmosios partneryst?s ir santuokos bei pirmojo vaikos gimimo, sek? strukt?ros kaita. Nagrin?jama, kaip per min?t? laikotarp? keit?si nusistov?jusi ši? ?vyki? eil?s tvarka skirtingose jaunimo gimimo kohortose. Studijoje bandoma atsakyti ? klausim?, kiek per?jim? ? socialin? brand? Lietuvoje paveik? destandartizacija, veikianti ir kit? šali? jaunimo per?jim? ? socialin? brand?.}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.