Publication


Tymicki, Krzysztof
Zamierzenia prokreacyjne a mozliwosc ich realizacji w kontekscie czynnikow biologicznych
Instytut Statystyki i Demografii SGH, 2013,
URL, JabRef BibTex, Abstract
G?ównym celem prezentowanego badania by?o okre?lenie wp?ywu czynników biologicznych na mo?liwo?? realizacji zamierze? prokreacyjnych. W wi?kszo?ci spo?ecze?stw krajów rozwini?tych dwoje dzieci jest najcz??ciej deklarowan? liczb? potomstwa. Deklaracje te pozostaj? w sprzeczno?ci z obserwowanymi wspó?czynnikami dzietno?ci, które na ogó? nie osi?gaj? warto?ci bliskej poziomu, który gwarantuje zast?powalno?? pokole?. Ró?nica mi?dzy dzietno?ci? planowan? a zrealizowan? jest najcz??ciej t?umaczona za pomoc? wp?ywu czynników ekonomiczno-spo?ecznych. Zaprezentowana analiza podejmuje prób? wyja?nienia ró?nicy mi?dzy dzietno?ci? planowan? a zrealizowan? za pomoc? czynników o charakterze biologicznym. Podstawowym czynnikiem wyja?niaj?cym jest tu spadek p?odno?ci biologicznej wraz z wiekiem. Zatem, uwzgl?dniaj?c wspó?czesny wzorzec dzietno?ci charakteryzuj?cy si? rosn?cym wiekiem rodzenia pierwszego dziecka czynniki biologiczne mog? mie? co raz wi?ksze znaczenie. Podstawowa hipoteza badawcza g?osi, i? wraz ze wzrostem ?redniego wieku rodzenia pierwszego dziecka powinno obserwowa? si? wyd?u?anie tzw. czasu oczekiwania na ci???. W celu weryfikacji postawionej hipotezy wykorzystane zosta?y dane zgromadzone w badaniu GGS-PL. Wyniki bada? pokazuj?, i? mamy do czynienia z istotnym wyd?u?eniem si? czasu oczekiwania na ci??? dla kobiet w wieku 35 lat i wi?cej. Wyniki te zdaj? si? potwierdza? zaobserwowany w innych badaniach spadek p?odno?ci biologicznej. Wyniki analiz dyskutowane s? w kontek?cie takich konsekwencji pó?nego macierzy?stwa jak niep?odno??, bezp?odno??, bezdzietno?? a tak?e wp?yw decyzji prokreacyjnych na ogólny poziom dzietno?ci.

Reference


@techreport{Tymicki2013,
  author = {Tymicki, Krzysztof},
  title = {Zamierzenia prokreacyjne a mozliwosc ich realizacji w kontekscie czynnikow biologicznych},
  year = {2013},
  institution = {Instytut Statystyki i Demografii SGH},
  number = {32},
  url = {http://www.sgh.waw.pl/instytuty/isd/publikacje/ISID_Working_Paper_Krzysztof_Tymicki.pdf},
  timestamp = {29.07.2013},
  owner = {Kartus},
  abstract = {G?ównym celem prezentowanego badania by?o okre?lenie wp?ywu czynników biologicznych na mo?liwo?? realizacji zamierze? prokreacyjnych. W wi?kszo?ci spo?ecze?stw krajów rozwini?tych dwoje dzieci jest najcz??ciej deklarowan? liczb? potomstwa. Deklaracje te pozostaj? w sprzeczno?ci z obserwowanymi wspó?czynnikami dzietno?ci, które na ogó? nie osi?gaj? warto?ci bliskej poziomu, który gwarantuje zast?powalno?? pokole?. Ró?nica mi?dzy dzietno?ci? planowan? a zrealizowan? jest najcz??ciej t?umaczona za pomoc? wp?ywu czynników ekonomiczno-spo?ecznych. Zaprezentowana analiza podejmuje prób? wyja?nienia ró?nicy mi?dzy dzietno?ci? planowan? a zrealizowan? za pomoc? czynników o charakterze biologicznym. Podstawowym czynnikiem wyja?niaj?cym jest tu spadek p?odno?ci biologicznej wraz z wiekiem. Zatem, uwzgl?dniaj?c wspó?czesny wzorzec dzietno?ci charakteryzuj?cy si? rosn?cym wiekiem rodzenia pierwszego dziecka czynniki biologiczne mog? mie? co raz wi?ksze znaczenie. Podstawowa hipoteza badawcza g?osi, i? wraz ze wzrostem ?redniego wieku rodzenia pierwszego dziecka powinno obserwowa? si? wyd?u?anie tzw. czasu oczekiwania na ci???. W celu weryfikacji postawionej hipotezy wykorzystane zosta?y dane zgromadzone w badaniu GGS-PL. Wyniki bada? pokazuj?, i? mamy do czynienia z istotnym wyd?u?eniem si? czasu oczekiwania na ci??? dla kobiet w wieku 35 lat i wi?cej. Wyniki te zdaj? si? potwierdza? zaobserwowany w innych badaniach spadek p?odno?ci biologicznej. Wyniki analiz dyskutowane s? w kontek?cie takich konsekwencji pó?nego macierzy?stwa jak niep?odno??, bezp?odno??, bezdzietno?? a tak?e wp?yw decyzji prokreacyjnych na ogólny poziom dzietno?ci.}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.