GGP Moldova

Programul Generații și Gen în Republica Moldova

Comunicat de presa: Moldova a încheiat colectarea datelor

Despre studiu

Studiul „Generații și Gen” este primul și cel mai complex studiu demografic din Republica Moldova care va monitoriza schimbările demografice, procesele de îmbătrânire, numărul dorit de copii, schimbările în structura familiei și altele. Rezultatele studiului vor fi utilizate de către Guvern pentru a elabora politici demografice care să sporească calitatea vieții populației.

În Republica Moldova, studiul „Generații și Gen” se realizează în premieră de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, Biroul Național de Statistică şi Institutul Interdisciplinar de Demografie din Olanda (NIDI).

Acest studiu a fost desfășurat până în prezent în 24 de țări și este parte a programului internațional coordonat de Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE) și NIDI.

Perioada de colectare a datelor în teren este ianuarie-iunie 2020. Compania sociologică care va colecta datele în teren, este Magenta Consulting, care are o experiență de peste 10 ani în realizarea studiilor similare.

Participanții la studiu

Eșantionul studiului este probabilist-aleatoriu și a fost extras în baza unui proces complex de listare a locuințelor, realizat de către Biroul Național de Statistică în perioada octombrie –decembrie 2019.

Participanții la studiu sunt persoanele în vârstă de 15-79 ani de pe întreg teritoriul țării, cu excepția regiunii din stînga Nistrului. Numărul total de persoane care urmează a fi vizitate, este de aproximativ 20,000. Participanții urmează a fi vizitați la domiciliu de către operatorii de teren pentru a relata despre subiectele cercetate. Participarea la studiu este voluntară, iar informația colectată se va utiliza în scopuri statistice și va fi confidențială.

Studiul „Generații și Gen” se realizează în câteva valuri, de aceea participanții la studiu urmează a fi vizitați în mod repetat peste 3 ani, pentru a înțelege mai bine schimbările demografice care au loc pe parcursul timpului.

Echipa operatorilor de teren

Un număr total de 120 de operatori de teren de pe întreg teritoriul țării sunt implicați în procesul de colectare a informațiilor pentru studiu. Informațiile vor fi colectate la domiciliul participanților cu ajutorul unor soft-uri digitale noi.

Dacă participanții nu sunt disponibili să participe la studiu în ziua vizitei operatorului de teren, aceștia pot stabili o întâlnire într-o altă zi.

Aliona Petrov, operator colectare date în Vulcănești

Valentina Croitoru, operator colectare date în Rezina

Gabriela Nichiforeac, operator colectare date în Ungheni

Olga Luca, operator colectare date în Cahul

 

 

 

 

 

 

 

 

Livia Patic, operator colectare date în Râșcani

Radu Certan, operator colectare date în Cahul

Valeriu Slivca, operator colectare date în Ocnița

Vasile Plopa, operator colectare date în Dondușeni

 

 

 

 

 

 

 

Parteneri strategici

Studiul “Generații și Gen” este realizat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Biroul Național de Statistică (BNS) și Institutul Interdisciplinar de Demografie din Olanda (NIDI). Studiul este susținut financiar inclusiv și de către India-UN Development Partnership Fund.

Datele studiului urmează a fi utilizate de către MSMPS la elaborarea a cel puțin 10 analize de politici demografice bazate pe dovezi și drepturile omului, în baza cărora se vor elabora documente de politici demografice.

Campania de comunicare – “Fii vocea generației tale”

Studiul este însoțit de o largă campanie de comunicare axată pe creșterea nivelului de vizibilitate și informare a populației Republicii Moldova privind importanța de a participa la studiu.

Sloganul campaniei de comunicare – “Fii vocea generației tale” este pe larg promovat prin diverse mijloace de comunicare inclusiv: TV, radio, rețele de socializare. Un număr total de 150 de postere au fost distribuite în localitățile din eșantion în vederea creșterii vizibilității studiului.

Accentul mesajului central este pus pe valoare și relevanța experienței individuale a fiecărui om, precum și pe oportunitatea unică de a influența viitoarele politici publice prin participarea la studiu.

 

Программа Поколения и Гендер в Республике Молдова

Об исследовании

Исследование «Поколения и Гендер» – это первое и наиболее комплексное демографическое исследование в Республике Молдова, которое будет вести мониторинг демографических изменений, процессов старения населения, ожидаемого количества детей, изменений в структуре семьи и так далее. Результаты исследования будут использованы Правительством при разработке политик в области демографии, направленных на увеличение качества жизни населения.

В Республике Молдова исследование «Поколения и Гендер» проводится впервые силами Министерства Здоровья,Труда и Социальной Защиты в партнерстве с Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Национальным Бюро Статистики и Междисциплинарным Институтом Демографии Голландии (NIDI).

До настоящего времени подобные исследования проводились в 24 странах, они входят в международную программу, которую координирует Европейская Экономическая Комиссия ООН (UNECE) и NIDI.

Период сбора данных с мест – январь-июнь 2020 года. Сбором данных на местах займется социологическая компания Magenta Consulting, обладающая более чем10-летним опытом работы проведения подобных исследований.

Участники исследования

Выборка участников исследования случайная, она проведена на основе сложного анализа списка жилищ, проведенного Национальным Бюро Статистики в октябре-декабре 2019 года.

Участники исследования – люди в возрасте 15-79 лет, живущие на всей территории страны, исключая левобережный район Днестра. Общее число лиц, которых потребуется посетить – около 20,000 человек. Работающие на местах операторы будут встречаться с участниками на дому, чтобы узнать о субъектах исследования. Участие в исследовании – добровольное, а собранная информация конфиденциальна и будет использована исключительно для статистических целей.

Исследование «Поколения и Гендер» включает несколько этапов, поэтому участников будут посещать неоднократно в течение 3 лет, чтобы лучше понять демографические изменения, которые происходят с течением времени.

Команда операторов, работающих на местах

Общее количество операторов, вовлеченных в процесс сбора данных для исследования и работающих на территории всей страны – 120 человек. Информация будет собираться по месту жительства участников с использованием нового программного обеспечения.

Если кто-то из участников окажется недоступен для операторов в день проведения исследования, встреча будет перенесена на другой день. 

Алена Петрова, оператор сбора данных в Вулканештах

Валентина Кроитору, оператор сбора данных в Резине

Габриэла Никифореак, оператор сбора данных в Унгень

Ольга Лука, оператор сбора данных в Кагуле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ливия Патик, оператор сбора данных в Рышканах

Раду Чертан, оператор сбора данных в Кагуле

Валерий Сливка, оператор сбора данных в Окнице

Василе Плопа, оператор сбора данных в Дондюшанах

 

 

 

 

 

 

 

Стратегические партнеры

Исследование «Поколения и Гендер» проводится Министерством Здоровья, Труда и Социальной Защиты (MSMPS) в партнерстве с Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения (UNFPA), Национальным Бюро Статистики (BNS) и Междисциплинарным Институтом Демографии Голландии (NIDI). Финансовую поддержку исследованию оказывает также Фонд Развития Партнерства Индия-ООН.

Данные исследования будут использованы MSMPS при выработке по меньшей мере 10 анализов демографических политик, основанных на достоверных данных и правах человека, и которые станут основой при разработке документов в области демографических политик.

Информационная кампания – «Будь голосом твоего поколения»

Исследование поддерживает широкая информационная кампания, нацеленная на увеличение уровня его узнаваемости и информированности населения Республики Молдова о важности участия в исследовании.

Слоган информационной кампании Будь голосом твоего поколения продвигается с широким охватом аудитории посредством различных средств массовой информации, включая TV, радио, социальные сети. В местах выборки распространено 150 постеров, призванных повысить уровень узнаваемости исслевания.

Главный посыл привлекает внимание к ценности и значимости индивидуального опыта каждого человека, а также к уникальной возможности повлиять на качество будущих политик, приняв участие в исследовании.

 

Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.